ภาพรวม - การใช้งานทั่วโลก

ระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดในด้านศุลกากรนั้นแตกต่างกันไปทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ACE รวมถึง Foreign Trade Zone (FTZ) และ การขอคืนอากร (การขอคืนอากร (Drawback)) ในสหรัฐอเมริกา IMMEX ในเม็กซิโก Union Custom Code (UCC) ในสหภาพยุโรป รวมไปถึงลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น Free Zone ในไทย หรือ Single Window ในจีน ทั้งหมดนี้ล้วนมีเป้าหมายในการทำให้กระบวนการทางศุลกากรเป็นไปโดยง่ายขึ้น ทันสมัยขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น โดยการลดขั้นตอนในกระบวนการทางศุลกากรลง การเปลี่ยนไปใช้ใบศุลกากรแบบดิจิทัล รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิทัลแห่งชาติของหน่วยงานด้านศุลกากร

การเปลี่ยนแปลงโดยถาวรในด้านกฎหมายควบคุมการส่งออก (เช่น การห้ามส่งสินค้าเข้าออก ใบอนุญาตส่งออก รายการการคว่ำบาตร รายการสินค้าควบคุม) รวมไปถึงข้อตกลงทางการค้าเสรีที่มีการลงนามให้สัตยาบันจำนวนมากขึ้น (500+) ทำให้การดำเนินการมีความท้าทายยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องการคงไว้ซึ่งภาพรวมระดับนานาชาติด้านการค้าระหว่างประเทศ และในเรื่องการระบุศักยภาพในการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ดำเนินการตามข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและยังคงมีความสามารถในการแข่งขันได้ด้วย

MIC ช่วยให้คุณนำการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาใช้เป็นข้อได้เปรียบได้ เพราะเราทราบดีว่าข้อกำหนดในด้านศุลกากรและด้านการควบคุมการส่งออกทั้งในระดับชาติและระดับภูมิภาคนั้นมีความละเอียดอ่อน ดังนั้นซอฟต์แวร์ของเราจึงนำแต่ละกฎระเบียบมาพิจารณาและนำลักษณะร่วมในกฎหมายควบคุมการส่งออกและศุลกากรทั่วโลกมาใช้ ในกว่า 55 ประเทศจาก 6 ทวีป พร้อมด้วยเนื้อหาด้านการค้าสำหรับ 150+ ประเทศที่มีการอัปเดตอยู่เสมอ จึงทำให้กระบวนการดำเนินธุรกิจทั่วโลกเป็นไปอย่างอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มทั้งระดับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และทำให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

ข้อความนี้จะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเลือกประเทศจากแผนที่โลกแบบอินเตอร์แอคทีฟ