ซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้านศุลกากรและกฎระเบียบการค้าสำหรับประเทศไทย


ภาพรวม

MIC พัฒนาซอฟแวร์โซลูชั่นระดับมืออาชีพด้านพิธีการศุลกากรและกฎระเบียบทางการค้าเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความแม่นยำในการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายการค้า

เนื่องด้วยระเบียบข้อบังคับของศุลกากรในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน MIC จะช่วยสนับสนุนการทำงานด้านพิธีการศุลกากรด้วยโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับกฎระเบียบในประเทศไทย โดยรองรับการผ่านพิธีการศุลกากรขาเข้า และการผ่านพิธีการศุลกากรขาออก อีกทั้งยังรองรับข้อบังคับต่างๆในการประกอบอุตสาหกรรมภายในเขตปลอดอากร (Free Zone)

โซลูชั่น MIC-CUST® รองรับการผ่านพิธีการศุลกากรทั้งผู้ที่ใช้บริการชิปปิ้งโดยการส่งข้อมูลไปยังระบบของชิปปิ้ง และผู้ที่ต้องการผ่านพิธีการศุลกากรด้วยตนเองโดยการส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์โดยตรงไปยังกรมศุลกากร (e-Customs)

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นของ MIC ในการผ่านพิธีการศุลกากรในประเทศไทย

ซอฟต์แวร์โมดูล MIC-CUST® สำหรับประเทศไทย รองรับการดำเนินพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางชิปปิ้งและโดยตรง อีกทั้งสามารถรองรับระเบียบข้อบังคับในการประกอบอุตสาหกรรมภายในเขตปลอดอากร (Free Zone) เช่น

 • การนำวัตถุดิบภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากร
 • การนำของเข้าจากต่างประเทศมายังเขตปลอดอากร
 • การนำของออกจากเขตปลอดอากรเพื่อใช้หรือจำหน่ายภายในราชอาณาจักร
 • การนำของจากเขตปลอดอากรออกไปต่างประเทศ
 • การฝากขายสินค้า
 • การกำจัดหรือทำลายเศษวัสดุ ของที่เสียหาย ของที่ใช้ไม่ได้หรือของที่ไม่ได้ใช้ ซึ่งอยู่ภายในเขตปลอดอากร
 • การโอนของจากเขตปลอดอากรไปคลังสินค้าทัณฑ์บน, การโอนของจากคลังสินค้าทัณฑ์บนไปยังเขตปลอดอากร, การนำของออกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • การโอนของออกไปยังเขตปลอดอากรอื่น และการโอนของจากเขตปลอดอากรอื่นเข้ามายังเขตปลอดอากร

นอกจากนี้เรายังนำเสนอรายงานสรรพสามิตและ DLT (กรมการขนส่งทางบก) เฉพาะของประเทศไทยหลายฉบับ

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นของ MIC ในการจัดการกฎระเบียบการค้าในประเทศไทย

MIC OCS (Origin Calculation System) คือซอฟต์แวร์โมดูลของ MIC เพื่อช่วยในการจัดการการใช้สิทธิประโยชน์และข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณถิ่นกำเนิดสินค้าได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งรองรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและข้อตกลงต่างๆในประเทศไทย เช่น

 • กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามสิทธิประโยชน์ด้านเขตปลอดอากร
 • กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนกับประเทศต่างๆ เช่น ATIGA, ACFTA, AIFTA, AANZFTA, AKFTA และอื่นๆ
 • กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าตามข้อตกลงการค้าเสรีไทยกับประเทศต่างๆ เช่น JTEPA, TAFTA, TIFTA, และอื่นๆ
 • โครงการ GSP

นอกจากนั้น MIC ยังมีโมดูลที่ช่วยในการจัดการควบคุมการส่งออกตามกฏข้อบังคับต่างๆในการค้าระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศ และกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น

 • การควบคุมสินค้าที่ใช้ได้สองทาง (DUI – Dual Use Items)
 • การควบคุมสินค้าอาวุธและอุปกรณ์ทางทหาร, การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Military Goods, TCWMD – Trade Control on Weapons of Mass Destruction)
 • การจัดการใบอนุญาตในการส่งออก (License Management)
 • การระบุเลขชุดควบคุมการส่งออก (ECCN – Export Control Classification Number)

ข้อมูลอื่นๆ

 

All information about MIC and its Customs & Trade Compliance solutions can be found on its English domain - www.mic-cust.com.

ติดต่อเรา

สำนักงานในยุโรป

สำนักงานในอเมริกา

สำนักงานในเอเชีย